Sociálne nájomné byty

Spoločnosť Úsmev ako dar v súčasnosti poskytuje sociálne bývanie so sprevádzaním v 38 nájomných bytoch.

Dostupné

 • Počtom bytov
 • Výškou nájmu
 • Dĺžkou nájomného vzťahu

Sociálne

 • Pretože každý má mať právo na sociálnu pomoc
 • Zahŕňa sociálnu, psychologickú, právnu, zdravotnú a duchovnú podporu a sprevádzanie

Nájomné

 • Nie zadarmo
 • V prijateľnej výške
 • Na základe nájomnej zmluvy

Bývanie

 • Ako základná potreba, pretože každý má mať právo na bývanie
 • Housing First
 • Communal Housing

Hlavní partneri

Pán Peter Ďurica

Rodina Pavlových

z Košíc

Pán Juraj Podracký

s rodinou