Sociálne bývanie

Budujeme, rozvíjame a poskytujeme dostupné sociálne nájomné bývanie pre rodiny v núdzi, aby rodina zostala spolu.

SKUTOČNE DOSTUPNÉ

BEZ KAUCIE VOPRED

Dostupné

 • Počtom bytov
 • Výškou nájmu
 • Dĺžkou nájomného vzťahu

Sociálne

 • Pretože každý má mať právo na sociálnu pomoc
 • Zahŕňa sociálnu, psychologickú, právnu, zdravotnú a duchovnú podporu a sprevádzanie

Nájomné

 • Nie zadarmo
 • V prijateľnej výške
 • Na základe nájomnej zmluvy

Bývanie

 • Ako základná potreba, pretože každý má právo na bývanie
 • Housing First
 • Formou Communal Housing a rozptýleného bývania
9

Rodiny v núdzi potrebujú našu pomoc

Predíďme bezdomovectvu a dajme týmto rodinám prioritne bezpečné, stabilné a dôstojné bývanie so sprevádzaním.

9

Spoločne hľadáme a nachádzame riešenia

Dostupné sociálne nájomné bývanie je riešením pre ohrozené rodiny.

9

Bývanie s podporu a sprevádzaním

Nájomné bývanie s podpornými službami umožňuje rodine v prípade potreby využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov.

Sociálne bývanie so sprevádzaním

Cieľom je v prvom rade dať ohrozenej rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni (každá rodina s maloletými deťmi má mať pre seba byt bežného štandardu) a súčasne poskytnúť podporné služby podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické, právne, duchovné, zdravotné a ďalšie). Prístup je založený na priorizácii bývania za súčasného sprevádzania a poskytovania multidiscilinárnej pomoci rodine. 

Spoločnosť Úsmev ako dar pôsobí na Slo-vensku už 30 rokov. Dnes prioritne pracuje s rodinami – osamelými matkami s deťmi, ohrozenými rodinami  a náhradnými rodinami. V spolupráci s partnermi buduje sieť centier pomoci a dostupné sociálne nájomné bývanie.

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Budovať DSNB znamená

 • Budovať nové byty bežného štandardu, príp. byty nízkeho štandardu a štartovacie byty
 • Budovať celý systém a filozofiu DSNB, aby bola univerzálna a použiteľná v každom regióne Slovenska,
 • Nové postupy, procesy v predchádzaní bezdomovectvu rodín.

Rozvíjať DSNB znamená

 • Rozvíjať kvalitnú a adresnú sociálnu pomoc, podporné služby a sprevádzanie rodín, pretože len tak je možné zabezpečiť pomoc k svojpomoci a účel DSNB

 • Skvalitňovať a zefektívňovať princípy, na ktorých stojí DSNB

 • Zlepšovať postupy v budovaní a rozširovaní DSNB

Poskytovať DSNB znamená

 • Poskytovať dostupné sociálne nájomné byty ako prirodzené prostredie pre rodiny s deťmi v bytovej núdzi
 • Nediskriminovať a nevyberať len vhodné rodiny
 • Znášať náklady na prevádzku, ktoré nepokryjú platby nájomného
 • Poskytovať kvalitnú a systematickú sociálnu pomoc, podporné služby
 • Prenajímať byty s podporovaným nájomným

Naše projekty

Sociálne nájomné byty Spoločnosti Úsmev ako dar

Bratislava – 12 bytov,
Košice – 12 bytov,
Spišská Nová Ves – 1byt,
Prievidza – 5 bytov,
Gelnica – 1 byt.

Sociálne nájomné bývanie v MČ Košice - Pereš

Rekonštrukciou nového projektu v MČ Košice – Pereš vznikne dostupné sociálne nájomné bývanie pre 4 rodiny.

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Model dostupného sociálneho nájomného bývania vo vidieckom štýle, vybudovaný v  spolupráci s Opátstvom Jasov, je bezpečným domovom pre ohrozené rodiny. Komplex tvorí 7 bytov /1- až 3 – izbových/.

Nájomné bývanie Bernátovce

Prvé 4 byty poskytujúce dôstojné bývanie boli dokončené v prvých januárových dňoch roka 2021. V spolupráci s Oáza – Nádej pre nový život tu nájdu domov štyri rodiny s deťmi, ktoré si komerčný nájom nemôžu dovoliť.

Aktuality

Stretnutie o dobrých správach s Nadáciou VSE

Stretnutie o dobrých správach s Nadáciou VSE

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa na Mlynskej 31 v Košiciach uskutočnil tlačový briefing spoločnosti VSE Holding a.s. a Spoločnosti Úsmev ako dar. Vďaka daru Nadácie VSE v hodnote 50 000 eur bude môcť košická pobočka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aj naďalej pomáhaťdeťom a rodinám v núdzi. Nadácia VSE vznikla v roku 2018 so zámerom podporiť a vyzdvihnúť ciele spoločnosti VSE Holding, a.s. v oblasti spoločenskej zodpovednosti....

preèítajte si viac
Vladimír Ledecký, štátny tajomník MIRRI SR: Hrozí obrovské vynímanie detí

Vladimír Ledecký, štátny tajomník MIRRI SR: Hrozí obrovské vynímanie detí

Mnohé rodiny sa počas pandémie zo dňa na deň ocitnú v situácii, kde z dôvodu straty zamestnania a príjmu nie sú schopní pokryť bežné náklady na chod domácnosti. V drvivej väčšine sú to práve rodiny s deťmi, spomedzi ktorých až 76% tvoria matky/otcovia samoživitelia.Každoročne je stratou strechy nad hlavou ohrozených viac ako 800 rodín. Pandémia hranicu hrozivo posúva. V priebehu posledného roku sa počet rodín ohrozených bezdomovectvom zvýšil o 160%. Z 800 na 2000 rodín. Rodiny prichádzajú o strechu nad hlavou, deti sú vyňaté do detských domov...

preèítajte si viac
Štyri rodiny nájdu v Bernátovciach dôstojný domov

Štyri rodiny nájdu v Bernátovciach dôstojný domov

Aj napriek zložitým obmedzeniam, ktoré rok 2020 priniesol, sa Spoločnosti Úsmev ako dar a Oáze-nádej pre nový život, n.o. podarilo dokončiť v Bernátovciach pri Košiciach 4 skromné murované bytové jednotky pre 4 rodiny ohrozené bezdomovectvom. Ďalšie 4 rodiny tak nájdu bezpečný domov - domov bez strachu - z nikdy sa nekončiaceho sťahovania, z vyhodenia prenajímateľom len preto, že v byte žijú deti alebo preto, že bývajú bez zmluvy. Tieto 4 rodiny v januári 2021 pripravujeme na prijatie a čoskoro im byty odovzdáme. Skromné byty v bytovom dome...

preèítajte si viac

Hlavní partneri

Pán Peter Ďurica

Rodina Pavlových

z Košíc

Pán Juraj Podracký

s rodinou