Rozvoj

dostupného sociálneho

nájomného bývania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Pandémia COVID-19 prehĺbila chudobu a sociálne vylúčenie úplných i neúplných rodín s jedným alebo viacerými deťmi, príslušníkov a obyvateľov z MRK a jednotlivcov alebo skupín už pred pandémiou ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Projektom chceme pilotne overiť unikátny integrovaný model prevencie bezdomovectva rodín s maloletými deťmi s ambíciou jeho aplikácie v každom regióne Slovenska a na všetky ohrozené skupiny obyvateľstva – Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Účelom DSNB je poskytnúť v prípade bezprostredného ohrozenia stratou bývania alebo v prípade straty bývania bezpečný domov – bývanie s odborným sprevádzaním, aby sa rodina nerozpadla, deti neboli vyňaté a umiestnené do centier pre deti a rodiny, a aby sa z rodičov nestali bezdomovci alebo neskončili vo väzení. Sekundárnym účelom je prostredníctvom prvkov DSNB motivovať rodinu k udržaniu si bývania, svojpomoci a následnému osamostatneniu sa, preto je imanentnou súčasťou modelu sprevádzanie odborným multidisciplinárnym tímom na čele s prípadovým sociálnym pracovníkom.

Tento prístup je inovatívny, pretože zefektívňuje súčasné nástroje a zároveň úplne obracia paradigmu prístupu k sociálnemu bývaniu a napĺňaniu potrieb cieľových skupín, čím prináša úplne nové riešenie v oblasti preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie bezdomovectva, napĺňaniu potrieb cieľových skupín a zvyšovaniu kvality ich života. Nie je legislatívne zakotvený. Aktívnu participáciu cieľových skupín zvyšuje tak, že zapája cieľové skupiny platením prijateľného nájomného, podmienkou prijatia odborného sprevádzania. Nakoniec rozšírením do troch regiónov na komunitnej úrovni sledujeme reálne naplnenie potrieb cieľových skupín s ich aktívnou participáciou na svojom živote.