Rozvoj

dostupného sociálneho

nájomného bývania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk 

Pandémia COVID-19 prehĺbila chudobu a sociálne vylúčenie úplných i neúplných rodín s jedným alebo viacerými deťmi, príslušníkov a obyvateľov z MRK a jednotlivcov alebo skupín už pred pandémiou ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Projektom chceme pilotne overiť unikátny integrovaný model prevencie bezdomovectva rodín s maloletými deťmi s ambíciou jeho aplikácie v každom regióne Slovenska a na všetky ohrozené skupiny obyvateľstva – Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Účelom DSNB je poskytnúť v prípade bezprostredného ohrozenia stratou bývania alebo v prípade straty bývania bezpečný domov – bývanie s odborným sprevádzaním, aby sa rodina nerozpadla, deti neboli vyňaté a umiestnené do centier pre deti a rodiny, a aby sa z rodičov nestali bezdomovci alebo neskončili vo väzení. Sekundárnym účelom je prostredníctvom prvkov DSNB motivovať rodinu k udržaniu si bývania, svojpomoci a následnému osamostatneniu sa, preto je imanentnou súčasťou modelu sprevádzanie odborným multidisciplinárnym tímom na čele s prípadovým sociálnym pracovníkom.

Tento prístup je inovatívny, pretože zefektívňuje súčasné nástroje a zároveň úplne obracia paradigmu prístupu k sociálnemu bývaniu a napĺňaniu potrieb cieľových skupín, čím prináša úplne nové riešenie v oblasti preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie bezdomovectva, napĺňaniu potrieb cieľových skupín a zvyšovaniu kvality ich života. Nie je legislatívne zakotvený. Aktívnu participáciu cieľových skupín zvyšuje tak, že zapája cieľové skupiny platením prijateľného nájomného, podmienkou prijatia odborného sprevádzania. Nakoniec rozšírením do troch regiónov na komunitnej úrovni sledujeme reálne naplnenie potrieb cieľových skupín s ich aktívnou participáciou na svojom živote.

Takmer polovica detí by vôbec nemusela byť umiestnená v zariadeniach, ak by mala rodina zabezpečené adekvátne bývanie, je fakt na ktorý poukazujú dlhoročné výskumy. Vďaka podpore Európskej únie v rámci OP Ľudské zdroje sme zrealizovali projekt, ktorý poskytol akútnu pomoc v podobe bezpečného, dôstojného bývania so sprevádzaním. Projekt sme implementovali počas 18 mesiacov a k 30. 11. 2023 bol úspešne ukončený.

Naši kolegovia sprevádzali a zabezpečili bývanie 19 rodinám. Skladba rodín bola široká od samoživiteľky matky s jedným dieťaťom, cez samorodiča so 7 deťmi až po úplnú rodinu so 4 maloletými deťmi. Žiaľ, musíme skonštatovať, že mužov otcov – či už biologických, nevlastných alebo partnerov matiek, bolo v projekte zapojených len 10, čo je polovica zapojených žien/matiek.

Vďaka projektu sme boli prítomní pri ich novom začiatku, pomáhali sme im svoju budovať budúcnosť, ukázali sme nádej a darovali čas nadýchnuť sa. Bývanie so sprevádzaním je spôsob ozdravenia rodín, cesta k uplatneniu sa na trhu práce, zlepšeniu zdravotného stavu tak fyzického ako aj psychického a často vedie k zlepšeniu školských výsledkov, k riešeniu školských problémov alebo domáceho násilia. V sprevádzaní rodín vidíme zmysel. Vidíme že ľudia rastú, dozrievajú, uzdravujú sa a neboja sa pozrieť do budúcnosti. Tímová, systematická práca je cestou, ako zabrániť vyňatiu detí a vytvoreniu sieti pomoci ich rodinám. Ďakujeme všetkým ľuďom ochotným pomôcť, prenajímateľom a našim kolegom.

Štatistický pohľad na aktuálne výsledky realizovaného projektu

Počet rodín v projekte: 19

Počet mesiacov nájomného sprevádzaného bývania: 111

Počet osôb: 81

Počet detí: 51 (z toho 25 chlapcov a 26 dievčat)

Počet rodičov/ dospelých osôb: 30 (z toho 10 mužov a 20 žien)

51 detí v preventívnom projekte bývalo 539 mesiacov za projekt/prepočítaný na deti. Potom, ak by „projektové deti“ skončili v starostlivosti štátu, išlo by o 539 „osobo“ mesiacov. Potom pri sume 1750,- €/dieťa/mesiac pobytu v CDR (vychádzame zo štatistiky z roku 2022, pričom reálna suma za 2023 bude vyššia rádovo v desiatkach €) by náklady štátu za „projektové deti“ boli 943 250,- €.

Expertná správa